Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống


Sách đã xuất bản

1. Bê tông cốt thép (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 1963; Tái bản 1979.

2. Kết cấu bê tông cốt thép (Phần kết cấu nhà). Nguyễn Đình Cống (Chủ biên). H- Giáo dục, 1976.

3. Kết cấu bê tông cốt thép (Phần cơ bản). Nguyễn Đình Cống (Chủ biên). H- Xây dựng, 1986.

4. Kết cấu sàn bê tông cốt thép. Nguyễn Đình Cống. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1992.

5. Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép. Nguyễn Đình Cống. H- Xây dựng, 2004; Tái bản 2010.

6. Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép. Nguyễn Đình Cống. H- Xây dựng, 2006; Tái bản 2008.

7. Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép. Hai tập. Nguyễn Đình Cống. H- Xây dựng, 2007.

8. Sàn sườn bê tông toàn khối. Nguyễn Đình Cống. H- Xây dựng, 2008.

9. Kết cấu công trình. Nguyễn Đình Cống (Chủ biên). H- Xây dựng, 2010.

10. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Nguyễn Đình Cống. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2011.

close

Thông báo