Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống


Các đề tài nghiên cứu

1. Phương pháp và quy trình thiết kế tháp ăng ten bằng bê tông cốt thép. Đề tài hợp đồng nghiên cứu với Viện Thiết kế, Tổng cục Bưu điện, 1978. Nguyễn Đình Cống (Chủ trì).

2. Nghiên cứu cách tính toán hệ kết cấu cột và xà chữ Z (cột điện cao thế). Đề tài hợp đồng nghiên cứu với Công ty khảo sát thiết kế điện 1, 1982. Nguyễn Đình Cống (Chủ trì).

3. Soạn thảo Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. Đề tài cấp Bộ, 1983. Nguyễn Đình Cống (Chủ trì).

4. Phương pháp thực hành tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên. 2000. Nguyễn Đình Cống (Chủ trì).

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo