Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Ban


Sách đã xuất bản

1. Cơ sở lí thuyết các quá trình Hoá học. Trần Hiệp Hải, Vũ Ngọc Ban, Trần Thành Huế. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004.

2. Nhiệt động Hoá học (Giáo trình). Vũ Ngọc Ban. In vi tính, 2004.

3. Nhiệt động Hoá học (Giáo trình chuyên đề). Vũ Ngọc Ban. In vi tính, 2004.

4.Thực tập Hoá lý (Giáo trình). Vũ Ngọc Ban (Chủ biên). Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

5. Phương pháp chung giải các bài toán hoá học Trung học phổ thông. Vũ Ngọc Ban. H- Giáo dục, 2006.

6. Một số chuyên đề Hoá học nâng cao Trung học phổ thông. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2009.

7. Hoá học đại cương 2: Cơ sở lí thuyết các quá trình Hoá học. Đồng tác giả. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009.

close

Thông báo