Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Ban


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

 Đề tài: (Lĩnh vực Hóa học)

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Hóa lý

Người hướng  dẫn:

Năm bảo vệ: 1977

Đơn vị bảo vệ: Liên Xô