Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Ban


Các đề tài nghiên cứu

1. Đổi mới chương trình đào tạo, Khoa Hoá học - Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, 1986. Vũ Ngọc Ban (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của hiệu ứng muối trong dung dịch. Đề tài NCCB cấp Nhà nước, 2000. Vũ Ngọc Ban (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu hiệu ứng muối của một số muối kim loại kiềm, kiềm thổ và kim loại đất hiếm trong các hệ dung môi hỗn hợp bằng phương pháp cân bằng lỏng hơi, động lực học phân tử và hoá lượng tử. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, 2004. Vũ Ngọc Ban (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu chiết tách, tính chất và biến tính polysaccarid (Carrageenan) từ rong biển làm phụ gia chế biến, bảo quản thực phẩm. Đề tài KHCN đặc biệt cấp ĐHQGHN, 2007. Vũ Ngọc Ban (Chủ nhiệm).

 

close

Thông báo