Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Ban


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu hiệu ứng muối của các muối kim loại kiềm, các muối halogen với hệ dung môi CH3OH – H2O bằng phương pháp mô phỏng động lực phân tử. Vũ Ngọc Ban, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Kim Long. Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hoá lý và Hoá lý thuyết, Hà Nội, 2005.

2. Nghiên cứu động học quá trình hoạt hoá papain dưới ảnh hưởng của proflavin, xúc tác thuỷ phân protein dự trữ. Trần Đình Toại, Vũ Ngọc Ban, Lê Cẩm Tú. Tạp chí Hoá học, tập 43, 2005.

3. Nghiên cứu (1,3)-glucan polysacarit từ nấm linh chi Ganoderma Lucidum. Trần Đình Toại, Vũ Ngọc Ban, Lê Cẩm Tú, Nguyễn Thanh Hạnh. Tạp chí Hoá học, tập 43, 2005.

4. Khảo sát tính chất hóa lý của Carrageenan từ trong rong đỏ Eucheumagelatinae – Chất phụ gia bảo quản chế biến lương thực, thực phẩm. Trần Đình Toại, Vũ Ngọc Ban, Trần Thị Hồng. Tuyển tập các Công trình khoa học, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội (1956 – 2006), 2006.

5. Nghiên cứu ứng dụng carrageenan oligosaccarit làm phụ gia chế biến giò lụa. Trần Đình Toại, Phạm Hồng Hải, Vũ Ngọc Ban, Trần Nho Bốn. Tạp chí Hóa học, 6A (45), 2007.

6. Nghiên cứu ứng dụng carrageenan từ rong đỏ Eucheumagelatinae làm phụ gia chế biến thực phẩm. Vũ Ngọc Ban, Trần Nho Bốn, Phạm Hồng Hải, Trần Đình Toại. Tạp chí Hóa học, 6A (45), 2007.

7. Khảo sát khả năng gắn kết CH3OH và H2N-NH2 của các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp phục hồi lượng tử. Đặng Ứng Vận, Vũ Ngọc Ban, Nguyễn Hữu Thọ, 2007. Tạp chí Phân tích Hóa lý và Sinh học, 2007.

8. Khảo sát vai trò của lực lượng tử đến quá trình gắn kết H2N-NH2 lên các amino axit của protein trong các tính toán hồi phục lượng tử. Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Ứng Vận, Vũ Ngọc Ban. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 2007.

9. Khảo sát cấu trúc đám hình thành khi gắn kết HCOOH lên các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp phục hồi bán lượng tử. Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Ứng Vận, Vũ Ngọc Ban. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 2007.

10. Khảo sát khả năng gắn kết HCN của các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp phục hồi bán lượng tử. Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Ứng Vận, Vũ Ngọc Ban. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 7(67), 2007.