Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Xuân Anh


Các đề tài nghiên cứu

1. Phân chia và làm sạch các nguyên tố đất hiếm ở qui mô thí nghiệm nhỏ và lớn. Đề tài 24-C-02-04, 1986-1990. Chu Xuân Anh (Chủ nhiệm).

2. Hoàn thiện các qui trình tách các nguyên tố đất hiếm. Đề tài cấp Nhà nước, mã số 33-9I R-D,1991-1992. Chu Xuân Anh (Chủ nhiệm).

3. Ứng dụng kỹ thuật chiết pha rắn để xác định lượng vết các độc tố hữu cơ và vô cơ trong phân tích môi trường. Mã số QT- 0012, 2000. Chu Xuân Anh (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu phương pháp động học xúc tác kết hợp với kỹ thuật chiết pha rắn sử dụng nhựa từ tính để xác định dạng tồn tại lượng vết và siêu vết các kim loại nặng. Mã số 540304, 2003- 2005. Chu Xuân Anh (Chủ nhiệm).


 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do