Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Xuân Anh


Các bài báo nghiên cứu

1. Phương pháp trắc quang xác định Ce (IV) bằng các thuốc thử feroin hoặc axit sufanilic. Chu Xuân Anh, Từ Vọng Nghi. Tạp chí Hoá học, số 3, 1965.

2. Nghiên cứu các hợp chất Uran (VI) bằng phương pháp cực phổ. I / Xác định lượng nhỏ Uran bằng cực phổ sóng vuông. Gurtler, Chu Xuân Anh, Mikrochimica, Acta [Wien], 1970.

3. Chiết trắc quang, xác định Uran bằng Triphenylarsin oxit, Z. Gurtler, Chu Xuân Anh, H. Holzapfel. Chem, 1971.

4. Tính chất trao đổi của các anion trên nhựa Wofatite SBU, Z . Gurtler, Chu Xuân Anh, H . Holzapfel. Chem, 1971. 

5. Sự trao đổi anion của lượng nhỏ Uran bên cạnh các ion kim loại khác trên nhựa Wofatite SBU. Gurtler, Chu Xuân Anh, H . Holzapfel. Acta Chimica Academi Scientiarum, Hungaricae, T75(3), 1973. 

6. Xác định tạp chất trong oxit lantan tinh khiết bằng phương pháp quang phổ phát xạ. Phạm Luận, Chu Xuân Anh, Trần Hồng Côn, Dương Thanh Thủy. Tạp chí Hóa học, tập 18, số 4, 1980.

7. Hệ trao đổi cation động để tách nhanh các nucleo bazơ và axit nucleic bằng HPLC, J. J . C . Kraak, Chu Xuân Anh, J . Fraanje. Chromatography, 1981.

8. Tính chất VonAmpe của hệ Ce(IV) / Ce(III) trên cực rắn đĩa quay than thuỷ tinh và các ứng dụng phân tích lượng vết Xeri. Chu Xuân Anh, Lâm Ngọc Thụ, Nguyễn Văn Ri, Nguyễn Hùng. Báo cáo tại Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ nhất, 1981.

9. Tách tinh khiết lượng lớn từng đất hiếm từ tồng ôxit lấy ở quặng Việt Nam. Chu Xuân Anh, Phạm Luận, Trần Chương Huyến, Trần Hồng Côn, Dương Thanh Thuỷ. Báo cáo tại Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ nhất, 1981.

10. Điện cực chì sunfat làm điện cực so sánh trong phân tích điện hóa. Trần Hữu Hoan, Từ Vọng Nghi, Trần Chương Huyến, Chu Xuân Anh. Tạp chí Công nghiệp hóa chất, số 5, 1983.

11. Nghiên cứu chiết Xeri bằng TBP pha loãng trong các dung môi nhẹ, ứng dụng chiết tách lượng lớn Xeri từ tổng oxit đất hiếm Việt Nam. Chu Xuân Anh, Trần Hồng Côn. Tạp chí Hóa học, T21, số 2, 1983.

12. Điện cực so sánh dùng trong phân tích điện hóa hòa tan. Trần Hữu Hoan, Từ Vọng Nghi, Trần Chương Huyến, Chu Xuân Anh. Nội san Hóa học, Viện Hóa học Công nghiệp, T2, 1983.

13. Xác định lượng vết Asen bằng các phương pháp phân tích điện hóa hòa tan. Phương pháp hòa tan anôt. Trần Hữu Hoan, Trần Chương Huyến, Từ Vọng Nghi, Chu Xuân Anh. Tạp chí Hóa học, T22, số 3, 1984.

14. Xác định lượng vết Asen bằng các phương pháp phân tích điện hóa hòa tan . Phương pháp hòa tan catôt. Trần Hữu Hoan, Trần Chương Huyến, Từ Vọng Nghi, Chu Xuân Anh. Tạp chí Hóa học, T22, số 4, 1984.

15. Xác định Asen bằng phương pháp điện hóa hòa tan. Trần Hữu Hoan, Từ Vọng Nghi, Trần Chương Huyến, Chu Xuân Anh. Tạp chí Công nghiệp hóa chất, số 2, 1984.

16. Nghiên cứu tính chất chiết của các đất hiếm đối với tác nhân CPTA trong môi trường có chất muối hóa. Chu Xuân Anh, Trần Hồng Côn. Tạp chí Hóa học, T22, số 3, 1984.

17. Tách tinh khiết lượng lớn các nguyên tố đất hiếm từ tổng ôxit lấy ở quặng Việt Nam. Chu Xuân Anh, Phạm Luận, Trần Chương Huyến, Trần Hồng Côn, Dương Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Văn Ri. Báo cáo tại Hội thảo khoa học kỹ thuật về Đất hiếm lần thứ nhất, 1984.

18. Chiết tách lượng lớn Xeri tinh khiết từ tổng ôxit đất hiếm bằng TBP. Chu Xuân Anh, Trần Hồng Côn, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Thái. Báo cáo tại Hội thảo khoa học kỹ thuật về Đất hiếm lần thứ nhất, 1984.

19. Tính chất trao đổi của các nguyên tố đất hiếm trong hệ EDDS / Dung dịch đệm / Cationit axit mạnh, khả năng ứng dụng để tách tinh khiết từng nguyên tố đất hiếm. Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hùng, Chu Xuân Anh, Nguyễn Đình Bảng. Báo cáo tại Hội thảo khoa học kỹ thuật về Đất hiếm lần thứ nhất, 1984. 

20. Nghiên cứu sự tạo phức của một số các đất hiếm nhẹ hoá trị III với phố tử Bagơsip và khả năng ứng dụng của chúng trong việc tách đất hiếm. Phạm Nguyên Chương, Chu Xuân Anh, Dương Đức Huỳnh. Báo cáo tại Hội thảo khoa học kỹ thuật về Đất hiếm lần thứ nhất, 1984.

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối