Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Phan


Sách đã xuất bản

1. Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam và các nước trong khu vực. Nguyễn Đình Phan (Đồng chủ biên). H- Thống kê, 1994.

2. Thành lập và quản lý xí nghiệp liên doanh nước ngoài. Nguyễn Đình Phan (Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 1996.

3. Thành lập và phát triển Tổng Công ty. Nguyễn Đình Phan (Chủ biên). H- Đại học Kinh tế Quốc dân, 1997.

4. Về môi trường thể chế nhằm phát triển các hoạt động dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp ở nông thôn. Nguyễn Đình Phan (Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 1997.

5. Kinh tế & Quản lý công nghiệp. Nguyễn Đình Phan (Chủ biên). H- giáo dục, 1999.

6. Cách tiếp cận mới đối với năng suất và việc áp dụng nó trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Nguyễn Đình Phan (Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 1998.

7. Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước. Nguyễn Đình Phan. H- Chính trị Quốc gia, 2000.

8. Quản lý chất lượng trong các tổ chức. Nguyễn Đình Phan. H- Đại học Kinh tế Quốc dân, 2002.

9. Những biện pháp chủ yếu thúc đẩy Công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng Sông Hồng. Nguyễn Đình Phan (Đồng chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2002.

close

Thông báo