Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Phan


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Kinh tế học)

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Kinh tế

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1985

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Plêkhanốp, Liên Xô. 

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
close

Thông báo