Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Phan


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 12 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

 

1, Nguyễn Ty, Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Trần Sáng, Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. Nguyễn Thị Hường, Đại học Kinh tế Quốc dân.

4. Vũ Minh Trai, Đại học Kinh tế Quốc dân.

5. Nguyễn Thường Lạng, Đại học Kinh tế Quốc dân.

6. Trần Kim Hào, Đại học Kinh tế Quốc dân.

7. Bùi Doãn Nề, Đại học Kinh tế Quốc dân.

8. Nguyễn Văn Quảng, Đại học Kinh tế Quốc dân.

9. Công Văn Dị, Đại học Kinh tế Quốc dân.

10. Dương Đình Giám, Đại học Kinh tế Quốc dân.

11. Nguyễn Thị Thu Hương, Đại học Kinh tế Quốc dân.

12. Trương Đức Lực, Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

 

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo