Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Phan


Các đề tài nghiên cứu

1. Liên doanh, liên kết các thành phần kinh tế. Đề tài cấp Bộ, 1995. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

2. Quản lý xí nghiệp liên doanh nước ngoài. Đề tài cấp Bộ, 1995. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

3. Thành lập và quản lý Tổng Công ty. Đề tài cấp Bộ, 1997. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

4. Thiết lập môi trường thể chế cho hoạt động phi nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Hồng. Đề tài cấp Trường Đại học, 1997. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

5. Hoạt động tư vấn. Đề tài cấp TrườngĐại học, 1998. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

6. Hoàn thiện thủ tục thành lập đăng ký kinh doanh các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Đề tài cấp Trường Đại học, 1999. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

7. Đổi mới chương trình đào tạo quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân. Đề tài cấp Bộ, 1999. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

8. Các biện pháp Công nghiệp hóa - Hiện đại hoá nông thôn Đồng bằng Sông Hồng. Đề tài cấp Nhà nước, 2000-2001. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

9. Thành lập tổ dân lập thu gom rác ở các thành phố lớn của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2003. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

10. Rèn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Quản trị Kinh doanh. Đề tài cấp Bộ, 2004-2005. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

11. Phát triển các cụm công nghiệp làng nghề ở 4 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng. Đề tài cấp Trường Đại học, 2005. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

12. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức các trường Đại học công lập khối kinh tế, kinh doanh các tỉnh phía Bắc. Đề tài cấp Bộ, 2006-2007. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

13. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công ở thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đề tài cấp Bộ, 2008. Nguyễn Đình Phan (Chủ nhiệm).

close

Thông báo