Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Phan


Các bài báo nghiên cứu

1. Về Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2003.

2. Đẩy mạnh tiến trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Công nghiệp, 2003.

3. Thực trạng và giải pháp cơ bản phát triển công nghiệp nông thôn Việt Nam. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2004.

4. Đổi mới quản lý hoạt động công ích. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2004.

5. Phát triển liên kết kinh tế giữa các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2004.

6. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2005.

7. Tự chủ tài chính của các trường Đại học - Cao đẳng và vai trò của công đoàn. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Lao động và Công đoàn, 2005.

8. Quản lý chất lượng của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2006.

9. Sắp xếp và đổi mới Doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội. Thực trạng và giải pháp. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 10, 2006.

10. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức các trường Đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Khoa học Thương mại, số 20, 2007.

11. Năng suất và chất lượng của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Nguyễn Đình Phan. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2009.

close

Thông báo