Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Công Nghĩa


Sách đã xuất bản

1. Bảng cân đối nguồn lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp (Lấy ví dụ ở tỉnh Hà Sơn Bình). Phan Công Nghĩa. H- Đại học Kinh tế Kế hoạch, 1979.

2. Thống kê Lao động. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1991.

3. Kinh tế bảo hiểm. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1991.

5. Thống kê kinh tế. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1991, 1996.

4. Bài tập Thống kê lao động. Phan Công Nghĩa. Đại học Kinh tế Kế hoạch, 1994.

6. Thống kê thương mại. Phan Công Nghĩa (Chủ biên). H- Thống kê, 1996, 1999.

7. Thống kê môi trường. Phan Công Nghĩa. H- Thống kê, 1996.

8. Dự báo thế kỷ XXI. Đồng tác giả. H- Thống kê, 1998.

9. Cách tiếp cận mới về năng suất và việc ứng dụng vào Việt Nam. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 1998.

10. Đào tạo cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 1998.

11. Sản xuất và đời sống của các hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thực trạng và giải pháp. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 1999.

12. Thực trạng và giải pháp phát triển Kinh tế trang trại trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 1999.

13. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 1999.

14. Thống kê kinh tế. Phan Công Nghĩa (Chủ biên). H- Thống kê, 1999, 2000.

15. Bài tập Thống kê kinh tế. Phan Công Nghĩa. H- Thống kê, 1999.

16. Thống kê lao động. Phan Công Nghĩa (Chủ biên). H- Thống kê, 1999.

17. Thống kê chất lượng. Phan Công Nghĩa (Chủ biên). H- Thống kê, 1999.

18. Thống kê trong quản lý và quản trị kinh doanh. Phan Công Nghĩa (Đồng Biên soạn). Viện Khoa học Thống kê , 2000.

19. Thống kê kinh tế (ngành thống kê). Phan Công Nghĩa (Chủ biên). H- Giáo dục, 2002.

20. Hệ thống tài khoản quốc gia. Phan Công Nghĩa (Chủ biên). H- Giáo dục, 2002.


Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối