Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Công Nghĩa


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1954

Sinh tại tỉnh Nghệ An.

Trước 1972

Học sinh phổ thông.

1972-1976

Sinh viên trường Đại học Kinh tế Kế hoạch.

1976-1984

Giảng viên khoa Thống kê, trường Đại học Kinh tế Kế hoạch.

1984-1988

Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Thống kê Kinh tế Moskva.

1988-1991

Giảng viên khoa Thống kê, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

1991-2003

Phó Trưởng khoa; Trưởng khoa, khoa Thống kê, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

2003-2012

Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.