Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Công Nghĩa


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 20 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)  

1. Vũ Văn Diện, Đại học Kinh tế Quốc dân, 1994.

2. Nguyễn Hải, Đại học Kinh tế Quốc dân, 1995.

3. Nguyễn Hữu Chí, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2001.

4. Nguyễn Vân Anh, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2001.

5. Đào Hồng Lan, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2002.

6. Nguyễn Thị Vân, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2002.

7. Từ Quang Phựơng, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2003.

8. Trần Phước Trữ, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2003.

9. Lê Dân, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2004.

10. Trần Thị Đào, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2004.

11. Dương Quỳnh Mai, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005.

12. Trần Thị Thanh Hương, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007.

13. Phạm Đăng Quyết, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007.

14. Trần Quang, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008.

15. Nguyễn Thị Hương, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008.

16. Trần Phương Lan, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008.

17. Vông xắc Phăn Thạ Vông, Đại học Kinh tế Quốc dân.

18. Vương Thái Hằng, Đại học Kinh tế Quốc dân.

19. Nguyễn Thị Phương Thanh, Đại học Kinh tế Quốc dân.

20. Phonesay Vilaysack, Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

 

 

 

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do