Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Công Nghĩa


Các đề tài nghiên cứu

1. Bảng cân đối vật chất tổng hợp huyện Hải Hậu, Nam Định. Đề tài cấp Cơ sở, 1979. Phan Công Nghĩa (Chủ nhiệm).

2. Bảng cân đối vật chất tổng hợp huyện Thái Thụy, Thái Bình. Đề tài cấp Cơ sở, 1980. Phan Công Nghĩa (Chủ nhiệm).

3. Vài nét đặc trưng xã hội của lực lượng lao động ngoài quốc doanh thuộc 4 quận nội thành Hà Nội. Đề tài nhánh cấp Nhà nước, 1989. Phan Công Nghĩa (Thành viên).

4. Chiến lược phát triển kinh tế 9 tỉnh biên giới phía Bắc. Đề tài nhánh cấp Nhà nước, 1991. Phan Công Nghĩa (Thành viên).

5. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp của Liên hiệp quốc để tính thu nhập quốc dân Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1992. Phan Công Nghĩa (Thư ký).

6. Đổi mới tổ chức quản lý kinh tế ở Liên hiệp xí nghiệp Nông - Công nghiệp chè Tuyên Quang. Đề tài cấp Cơ sở, 1992. Phan Công Nghĩa (Thư ký).

7. Hiệu quả kinh tế của việc áp dụng kỹ thuật tiến bộ và biện pháp kinh tế xã hội vào sản xuất cây lương thực thực phẩm. Đề tài cấp Bộ, 1993. Phan Công Nghĩa (Thành viên).

8. Phân tích tình hình thu nhập và tiêu dùng của hộ dân cư một số vùng ở miền Bắc. Đề tài cấp Bộ, mã số B93-20-19, 1994. Phan Công Nghĩa (Thư ký).

9. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu mối quan hệ giữa Dân số và Môi trường. Đề tài cấp Cơ sở, 1997. Phan Công Nghĩa (Chủ nhiệm).

10. Môi trường thể chế phát triển công nghiệp nông thôn. Đề tài cấp Bộ, 1997. Phan Công Nghĩa (Thành viên).

11. Dân số và Môi trường. Đề tài cấp Bộ, 1997. Phan Công Nghĩa (Thành viên).

13. Hệ thống chỉ tiêu đo năng suất. Đề tài cấp Tổng cục, 1997. Phan Công Nghĩa (Thành viên).

12. Cách tiếp cận mới về năng suất và cách đánh giá năng suất. Đề tài cấp Tổng cục, 1997. Phan Công Nghĩa (Thành viên).

14. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Đề tài cấp Bộ, mã số B97-38-09, 1997. Phan Công Nghĩa (Phó Chủ nhiệm).

15. Đánh giá và phân loại Doanh nghiệp Nhà nước. Đề tài cấp Cơ sở, 1997. Phan Công Nghĩa (Chủ nhiệm).

16. Quy hoạch tổng thể phát triển đào tạo và nâng cao chất lượng cán bộ Quản lý Kinh tế vĩ mô ở Việt Nam đến 2010. Đề tài cấp Bộ, 1998. Phan Công Nghĩa (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

17. Nghiên cứu mối quan hệ giữa đội ngũ cán bộ kiểm tra và hiệu quả công tác kiểm tra Đảng. Đề tài cấp Thành phố, 1998. Phan Công Nghĩa (Thành viên).

18. Thực trạng và những giải pháp đảm bảo sản xuất và đời sống cho các hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất ở đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp Nhà nước, 1999. Phan Công Nghĩa (Chủ nhiệm).

19. Tiền lương của cán bộ công chức ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị. Đề tài cấp Bộ, 1999-2002. Phan Công Nghĩa (Chủ nhiệm).

20. Thực trạng và giải pháp phát triển Kinh tế trang trại trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa. Đề tài cấp Nhà nước, 2000-2002. Phan Công Nghĩa (Chủ nhiệm).

dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối