Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Công Nghĩa


Các bài báo nghiên cứu

1. Xác định mức trang bị cân đối giữa các loại máy thi công và giữa máy với lao động thủ công trong dây chuyền xây lắp. Phan Công Nghĩa. Tạp chí Thống kê, 1979.

2. Nghiên cứu thống kê môi trường Việt Nam: Hiện trạng và phương hướng cơ bản. Phan Công Nghĩa. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 1996.

3. Vận dụng các phương pháp thống kê và máy tính nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàng. Phan Công Nghĩa. Tạp chí Tin học Ngân hàng, 1996.

4. Một phương pháp thống kê nghiên cứu môi trường. Phan Công Nghĩa. Thông tin Khoa học Thống kê, 1996.

5. Khoa Thống kê và công tác đào tạo trên Đại học. Phan Công Nghĩa. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Giảng dạy và đào tạo Thống kê trong các trường Đại học ở Việt Nam, 1996.

6. Một số ý kiến về giảng dạy và đào tạo Thống kê ở Đại học  Kinh tế Quốc dân. Phan Công Nghĩa. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Giảng dạy và đào tạo Thống kê trong các trường Đại học ở Việt Nam, 1996.

7. Phát triển sự nghiệp đào tạo cán bộ Quản lý Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có chất lượng cao. Phan Công Nghĩa. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Tiếp tục đổi mới đồng bộ để nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Quản lý Kinh tế và Quản trị Kinh doanh theo yêu cầu của đổi mới, Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa, 1996.

8. Đổi mới quản lý kinh tế và đổi mới thống kê. Phan Công Nghĩa. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Phương hướng, biện pháp phát triển kinh tế và tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 1996.

10. Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố vùng đến thu nhập nhân dân các vùng khác nhau. Phan Công Nghĩa. Tạp chí Kinh tế và phát triển, 1997.

11. Một số ý kiến và cải thiện công tác điều tra và phân tích thống kê. Phan Công Nghĩa. Thông tin Khoa học Thống kê, 1997.

9. Quán triệt 2 quan điểm xem xét quá trình sản xuất trong nghiên cứu thống kê SNA. Phan Công Nghĩa. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 01-1997.

12. Thực trạng cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô. Đồng tác giả. Thông tin Khoa học Thống kê, 12-1997.

13. Doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Thực trạng và định hướng. Phan Công Nghĩa. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 11-1997.

14. Hoạt động đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân và công tác tư vấn. Phan Công Nghĩa. In trong: Kỷ yếu Hội thảo "Những vấn đề về tư vấn kinh tế", 1997.

15. Một số ý kiến về năng suất dịch vụ. Phan Công Nghĩa. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 1-1998.

16. Các chỉ tiêu chủ yếu về năng suất lao động. Phan Công Nghĩa. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 1998.

17. Bàn thêm về các chỉ tiêu năng suất lao động chủ yếu. Phan Công Nghĩa. Thông tin Khoa học Thống kê, 11-1998.

18. Bàn thêm về các giải pháp giải quyết vấn đề ruộng đất, đảm bảo sản xuất và đời sống của các hộ nông dân không đất và thiếu đất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Phan Công Nghĩa. In trong: Kỷ yếu Hội thảo "Hộ nông dân không đất, thiếu đất Đồng bằng Sông Cửu Long", 1998.

19. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo trong điều kiện chuyển sang thực hiện khung chương trình mới. Phan Công Nghĩa. In trong: Kỷ yếu Hội thảo tại Đại học Kinh tế Quốc dân, 1998.

20. Quan điểm, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp Nhà nước. Phan Công Nghĩa. Đặc san Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 1999.