Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Hà


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1952

Sinh tại Thanh Hóa.

 1975

Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Belorusia.

 1976 - 1986

Cán bộ giảng dạy trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 1987-1991

Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Belorusia.

1991-2007 Cán bộ giảng dạy trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.


so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do