Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Hà


Các đề tài nghiên cứu

Các Công trình, Đề tài nghiên cứu đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nghiên cứu tính chất huỳnh quang màng epitaxy 6H-SiC. Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, mã số TN.97-98, 1997.

2. Xây dựng hệ tạo màng bán dẫn bằng phương pháp phun tĩnh điện. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QT 01-02, 2001.

3. Nghiên cứu một số tính chất vật lý của mẫu spinel tự nhiên và tổng hợp bằng phương pháp sol-gel. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số  QT 02-09, 2002.

4. Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của một số kim loại chuyển tiếp hoặc đất hiếm trong nền ôxits bằng phương pháp hóa. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG 07-05, 2007.