Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Hà


Các bài báo nghiên cứu

1. Xây dựng hệ đo phổ biến điệu. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1986.

2. Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của màng bán dẫn ba thành phần ZnxCd1-xS. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị Vô tuyến điện tử Việt Nam lần thứ 4, 1992.

3. Phổ huỳnh quang của màng bán dẫn ba thành phần ZnxCd1-xS. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội, 1993.

4. Effects of substrate temperature and annealing treatment on structural and luminescent properties of sprayed ZnxCd1-xS films, Proceedings of the 2nd International Workshop on Materials Science. Đồng tác giả. Proceedings of the 2nd International Workshop on Materials Science, 1995.

5. Deposition of ZnxCd1-xS films by spray pyrolysis. Đồng tác giả. Comm. in Phys, 1995.

6. Tính chất huỳnh quang của màng ZnxCd1-xS pha tạp Mn. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc lần thứ nhất, 1996.

7. Pair emission spectra in Cu - doped ZnxCd1-xS films deposited by spray pyrolysis. Đồng tác giả. J. of Science VNU, 1997.

8. Luminescent properties of ZnxCd1-xS films deposited by spray pyrolysis. Đồng tác giả. Comm. in Phys, 1997.

9. Biexciton trong đơn tinh thể CdS. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 2, 1997.

10. Phổ huỳnh quang của màng bán dẫn CdS chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hoá học. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học, Trường ĐH KHTN, ngành Vật lý, Hà Nội, 1998.

11. Phổ huỳnh quang của màng epitaxy SiC. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Trường ĐH KHTN, ngành Vật lý, Hà Nội, 1998.

12. Phổ huỳnh quang của đơn tinh thể CdS và màng CdS khi kích thích bằng laser nitơ. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Quang học và Quang phổ, Thái Nguyên, 1998.

13. Phổ huỳnh quang của màng epitaxy SiC-6H không pha tạp và pha tạp Al. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Quang học và Quang phổ, Thái Nguyên, 1998.

14. Zinc Oxide films deposited by spray pyrolysis method. Đồng tác giả. Proceedings of International Workshop on Optics and Spectroscopy, Hanoi, 2000.

15. Nghiên cứu sai hỏng trong đơn tinh thể CdTe loại n. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội thảo Khoa học "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về Khoa học và Công nghệ vật liệu", Huế, 2000.

16. Một số tính chất quang của spinel Việt Nam MgAl2O4:Cr 3+. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội thảo Khoa học "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về Khoa học và Công nghệ vật liệu", Huế, 2000.

17. Photoluminescence of Vietnamese Spinels MgAl2O4:Cr3+. Đồng tác giả. Proceedings of International Workshop on Gems and Minerals of Vietnam, Hanoi, 2001.

18. Phổ huỳnh quang của spinel MgAl2O4:Cr3+. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, Hà Nội, 2001.

19. Một số tính chất của màng ZnO được chế tạo bằng phương pháp phun tĩnh điện. Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 3, Nha Trang, 2001.

20. Phổ quang học trong mẫu Spinel MgAl2O4 có nồng độ Cr khác nhau. Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Đồng tác giả. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý  chất rắn toàn quốc lần thứ 3, Nha Trang, 2001.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối