Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Huy Bằng


Sách đã xuất bản

1. 300 bài toán sơ cấp vật lý chọn lọc. Hà Huy Bằng. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

2. Lý thuyết trường lượng tử cho các hệ nhiều hạt. Hà Huy Bằng. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

3. Các bổ chính vòng trong lý thuyết trường lượng tử và ứng dụng. Hà Huy Bằng. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

4. Các bài giảng về siêu đối xứng. Hà Huy Bằng. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.