Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Huy Bằng


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 4 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Đinh Phan Khôi, Viện Vật lý.

2. Đào Thị Lệ Thủy, Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Phùng Thu Hà, Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Vũ Thị Nhiên, Viện Vật lý.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 5 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nguyễn Vũ Nhân, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Cao Thị Vi Ba, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Chính Cương, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Đào Thị Lệ Thủy, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nguyễn Thị Thu Hương, Đại học Quốc gia Hà Nội