Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Huy Bằng


Các đề tài nghiên cứu

1. Các hiệu ứng vật lý trong laser, micromaser các cấu trúc dị thể và một số vấn đề của lý thuyết trường lượng tử. Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KT 04 1.3.7, 1996-1997. Hà Huy Bằng (Chủ nhiệm).

2. Ứng dụng các mẫu chuẩn và lý thuyết trường lượng tử hiện đại trong vật lý hạt cơ bản. Đề tài cấp trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số: TN -07, 1997-1998. Hà Huy Bằng (Chủ nhiệm).

3. Các hiệu ứng vật lý trong laser, micromaser các cấu trúc dị thể và một số vấn đề của lý thuyết trường lượng tử. Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KT 04 1.5/98, 1998-1999. Hà Huy Bằng (Chủ nhiệm).

4. Tính chất của các hạt cơ bản trong các mẫu lý thuyết mở rộng. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số: QT.98.04, 1998-2000. Hà Huy Bằng (Chủ nhiệm).

5. Ứng dụng các nhóm đối xứng mở rộng trong nghiên cứu vật lý hạt cơ bản. Mã số: QT. 00.08, 2000-2001. Hà Huy Bằng (Chủ nhiệm).

6. Các phương hướng mới của lý thuyết trường để mở rộng mẫu chuẩn. Đề tài cấp Nhà nước, mã số: CB 410401, 2000-2003. Hà Huy Bằng (Chủ nhiệm).

7. Các hệ quả vật lý của các mẫu chuẩn mở rộng. Mã số: QG.05.03, 2004-2005.

8. Các quan điểm mới trong các mẫu chuẩn mở rộng. Mã số: CB.410205, 2004-2005. Hà Huy Bằng (Chủ nhiệm).

9. Tính chất của các hạt trong lý thuyết siêu đối xứng và đối xứng lượng tử. Đề tài cấp Nhà nước, mã số: CB.460606, 2006-2009. Hà Huy Bằng (Chủ nhiệm).

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do