Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Huy Bằng


Các bài báo nghiên cứu

1. Tính siêu hàm truyền trong lý thuyết siêu đối xứng bị vi phạm bằng phương pháp phiếm hàm. Hà Huy Bằng. Tạp chí Vật lý, 1987.

2. Đồng nhất thức Ward-Takahashi trong lý thuyết siêu đối xứng bị vi phạm. Hà Huy Bằng. Tạp chí Vật lý, 1987.

3. Về sự tái chuẩn hoá mẫu Wess-Zumino.  Hà Huy Bằng. Tạp chí Khoa học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1988.

4. Conformally and superconformally covariant equation of motion for non-vanishing mass fields. Hà Huy Bằng. Acta Math.Viet, 1988.

5. Về sự sinh các hadron trong trường điện từ ngoài trong lý thuyết hấp dẫn mở rộng.  Hà Huy Bằng. Tạp chí Vật lý, 1988.

6. The normalizability and the asymptotically behaviour of the extended Wess-Zumino models.  Hà Huy Bằng. Trieste preprint IC/89/257, 1989.

7. The norrmalizability and the asymptotically behaviour of the extended Wess-Zumino models. Hà Huy Bằng. Czech. I. Phys, 1990.

8. On the asymptotically free behaviour of the superconformal field theories in d-dimensions. Hà Huy Bằng. Comm. in Phys, 1992.

9. On connection of q-deformed para-Bose oscillators with para-Bose oscillators. Hà Huy Bằng. Trieste preprint IC/94/189, 1994.

10. On connection of q-deformed para-Bose oscillators with para-Bose oscillators. Hà Huy Bằng. Proc. Of the NCST of Vietnam, 1995.

11. Correlation function of supereonformal symmetry in two dimensions. Hà Huy Bằng. Comm. in Phys, 1995.

12. The canonical q-transformations with two q-para-Bose oscillators. Hà Huy Bằng. Trieste preprint IC/94/282, 1994.

13. The canonical q-transformations with two q-para-Bose oscillators. Hà Huy Bằng. Mod. Phys. Lett. A, 1995.

14. Some physical consequences of the general deformations. Hà Huy Bằng. Mod. Phys. Lett. A, 1995.

15. Generalized deformed para-Bose oscillator and nonlinear algebras. Hà Huy Bằng. Trieste preprint IC/95/324, 1995.

16. Generalized deformed para-Bose oscillator and nonlinear algebras. Hà Huy Bằng. Mod. Phys. Lett. A, 1995.

17. Generalized deformed para-Bose oscillator and its coherent states. Hà Huy Bằng. Trieste preprint IC/94/296, 1994.

18. Generalized deformed para-Bose oscillator and its coherent states. Hà Huy Bằng. Int. J. Theor. Phys, 1996.

19. The paraboson realization of parafermions. Hà Huy Bằng. Mod. Phys. Lett. A, 1996.

20. On generalized deformation of two-dimensional para-Bose oscillators. Hà Huy Bằng. Comm. in Phys, 1996.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối