Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Xô


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (thuộc Lĩnh vực Sinh học)

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Chuyên ngành khoa học: Công nghệ Sinh học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1991

Đơn vị bảo vệ: Đại học Tổng hợp Nancy, Cộng hoà Pháp