Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Xô


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu sự tác động của yếu tố môi trường đến sự kết tụ của nấm men bia. Đề tài cấp Bộ, mã số 1469/ĐHDN, 1999. Trần Thị Xô (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu chiết tách enzym proteaza từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên. Đề tài cấp Bộ, mã số: T02-15-37, 2003. Trần Thị Xô (Chủ nhiệm).

3. Sử dụng phương pháp so màu và điện di để phân tích enzym protease. Đề tài cấp trường Đại học Đà Nẵng, mã số T04-15-73, 2005. Trần Thị Xô (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu sử dụng phương pháp enzym để sản xuất chế phẩm giàu đạm từ phế liệu hải sản dùng cho thức ăn nuôi tôm. Đề tài cấp Bộ, mã số B2006-ĐN02, 2008. Trần Thị Xô (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu tuyển chọn và bảo quản các chủng vi sinh vật có hoạt tính enzyme cao, tạo nguồn giống phục vụ nghiên cứu và sản xuất. Đề tài cấp Bộ, mã số B2010- ĐN02-62, 2011. Trần Thị Xô (Chủ nhiệm).