Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Xô


Các bài báo nghiên cứu

1. Influence of aeration and [rhoO] mutation on the structure of the cell walls S. cerevisiae and S. diastaticus. Đồng tác giả. Mycologie Res, No 99, 1993.

2. Nghiên cứu sự hình thành octen-1 ol-3 của Aspergillus niger và Agaricus bisporus. Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, 1996.

3. 1-octen 3-ol production in submerged cultures by Agaricus bisporus and Aspergillus niger. Đồng tác giả. Biotech, Symposium, 1998.

4. Nghiên cứu sự kết tụ của nấm men. Trần Thị Xô. In trong: Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 2, Đại học Đà Nẵng, 1998.

5. Nghiên cứu sự chuyển hoá của tinh bột sắn thành đường fructose bằng enzym a-amylase, amyloglusidase và glucose izomerase. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000.

6. Biến hình tinh bột bằng phương pháp axit trong dung môi alcool-Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến hình tinh bột. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000.

7. Xác định thành phần của amyloza và amylopectin có trong tinh bột bằng phương pháp so màu nhanh. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, số 3, 2002.

8. Tuyển chọn chủng vi sinh vật có hoạt tính proteaza cao từ chao. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 9, 2002. 

9. Nghiên cứu một số tính chất lý hoá và thành phần hoá học của tinh bột sắn, sắn dây và huỳnh tinh. Đồng tác giả. In trong: Tham luận Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ tư, 2003.

10. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng sinh protease của Bacillus subtilis. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 12, 2004. 

11. Một số kết quả nghiên cứu về chất xúc tác phân giải protein. Đồng tác giả. In trong: Tham luận Hội nghị khoa học Kỷ niệm 10 năm Đại học Đà Nẵng, 2004.

12. Độ bền màu của Anthocyanin từ lá tía tô và ứng dụng trong chế biến thực phẩm. Đồng tác giả. In trong: Tham luận Hội nghị khoa học Kỷ niệm 10 năm Đại học Đà Nẵng, 2004.

13. Thuật ngữ chuyên ngành và trang bị phòng thí nghiệm trong giảng dạy sinh học phân tử và công nghệ sinh học. Trần Thị Xô. In trong: Tham luận Hội thảo Đào tạo các chuyên ngành liên quan Công nghệ sinh học và Sinh học phân tử, 2004.

14. Chemical variation on the structure of cell wall of Saccharomyces cerevisiae wild and mutant [rho] strain. Trần Thị Xô. Proceedings of Regional Symposium on Chemical Engineering, 2005.

15. Production, purification and application of protease from Bacillus subtilis. Đồng tác giả. Proceedings of Vietnam-Korea International Symposium, 2005.

16. Ảnh hưởng sự thay thế nguồn cacbon và nitơ tự nhiên lên quá trình sản xuất chế phẩm protease từ Bacillus subtilis. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 9, 2005.

17. Nghiên cứu cấu trúc màng tế bào của chủng kết tụ và không kết tụ Saccharomyces diastaticus. Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 4, 2005.

18. Nghiên cứu tận dụng cá phế liệu để sản xuất dịch cao đạm dùng trong thức ăn nuôi tôm cá. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 16, 2006.

19. Ứng dụng vi sinh vật tuyển chọn nhằm làm tăng hiệu quả xử lý nước thải nhà máy sản xuất cồn. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, 2008.


cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend