Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Anh Tài


Sách đã xuất bản

1. Quan hệ giữa khu vực Nhà nước và khu vực Tư nhân trong nền kinh tế thị trường. Đồng tác giả. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

2. Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đồng tác giả. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo