Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Anh Tài


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Vai trò của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Kinh tế Chính trị

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1996

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo