Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Anh Tài


Các đề tài nghiên cứu

Các Công trình, Đề tài khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...)

1. Vấn đề quản lý tập trung của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1994-1996. Trần Anh Tài (Chủ nhiệm).

2. Mối quan hệ giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia, 2000-2002.

3. Mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, 2005-2007. Trần Anh Tài (Chủ nhiệm).

4. Liên kết nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học - kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, 2009-2010.

5. Mô hình Đại học Doanh nghiệp: Kinh nghiệm Quốc tế và bài học cho Việt Nam. Đề tài đặc biệt Đại học Quốc gia. (Đang thực hiện).

clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo