Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Anh Tài


Các bài báo nghiên cứu

1. Cơ cấu kinh tế và vấn đề kết hợp KH với thị trường. Trần Anh Tài. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, tháng 10,12 - 1987.

2. Vấn đề quản lý tập trung nền kinh tế ở nước ta. Trần Anh Tài. Thông báo Khoa học các trường đại học, 1991.

3. Một số vấn đề cải cách quan hệ sở hữu trong Doanh nghiệp nhà nước. Trần Anh Tài. Tạp chí Đại học Tổng hợp, 1994.

4. Một số vấn đề thực trạng và xu hướng đổi mới Doanh nghiệp nhà nước trong cơ chế thị trường. Trần Anh Tài. Thông báo Khoa học các trường đại học, 1994.

5. Giáo dục và thị trường lao động tại các nước Đông Âu. Trần Anh Tài. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 1997.

6. Vai trò của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Trần Anh Tài. Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

7. Hợp tác giáo dục Việt Nam – Liên bang Nga. Trần Anh Tài. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 2004.

8. Vai trò và xu hướng phát triển của các ngành sản xuất truyền thống ở các nước Tư bản phát triển. Trần Anh Tài. Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

9. Phi tập trung hoá - nội dung chủ yếu của cải cách hành chính ở Nhật Bản. Đồng tác giả. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới, 2007.

10. Một số quan điểm lý thuyết về mạng lưới sản xuất toàn cầu. Đồng tác giả. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, 2008.

11. Quá trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN và ý nghĩa của nó. Đồng tác giả. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 2008.

12. Vai trò của tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Cămpuchia đối với việc ổn định bền vững vùng biên giới Việt Nam- Lào- Cămpuchia. Trần Anh Tài. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, 2009.

13. Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học của Mỹ với các ngành công nghiệp. Đồng tác giả. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 2009.

14. Chống ô nhiễm môi trường biển và nước trước tác động tiêu cực của quá trình thương mại hoá. Trần Anh Tài. Tạp chí Châu Phi và Trung Đông, 2009.

15. Gắn kết đào tạo với sử dụng, nhà trường với xã hội. Trần Anh Tài. Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội.

close

Thông báo