Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Châu


Sách đã xuất bản

1. Rovnice z Hl’adiska Metodicke’ho (Phương trình nhìn từ quan điểm phương pháp luận). Nguyễn Hữu Châu. Khoa Toán lý – Đại học Comenxki, Bratislava, 1985.  

2. Teoreticka’ Aritmetika (Số học lí thuyết). Đồng tác giả. Đại học Comenxki, Bratislava, 1986.

3. Về cơ cấu hệ thống giáo dục phổ thông và các loại hình trường phổ thông. Đồng tác giả. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 1991.  

4. Bài tập Đại số 10 (Ban Khoa học Tự nhiên). Đồng tác giả. H- Giáo dục 1993.

5. Bài tập Đại số 10 (Ban Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1993.

6. Bài tập Đại số 10 (Ban Khoa học xã hội). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1993. 

7. Bài tập Đại số và Giải tích 11 (Ban Khoa học Tự nhiên). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1994.  

8. Bài tập Đại số và Giải tích 11 (Ban Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1994.  

9. Một số vấn đề cơ bản về Giáo dục Dân số. Đồng tác giả. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (LHQ), 1995.  

10. Đề cương bài giảng về Giáo dục Dân số. Đồng tác giả. Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ, 1995. 

11. Câu hỏi kiểm tra đánh giá về giáo dục dân số vsức khỏe sinh sản lớp 1. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên). Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ, 1999. 

12. Câu hỏi kiểm tra đánh giá về giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản lớp 2. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên). Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ, 1999.  

13. Câu hỏi kiểm tra đánh giá về giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản lớp 3. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên). Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ, 1999.

14. Câu hỏi kiểm tra đánh giá về giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản lớp 4. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên). Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ, 1999. 

15. Câu hỏi kiểm tra đánh giá về giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản lớp 5. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên). Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ, 1999.  

16. Câu hỏi kiểm tra đánh giá về giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản lớp 6, môn Địa lý. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên). Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ, 1999.

17. Câu hỏi kiểm tra đánh giá về giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản lớp 6, môn Sinh học. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên). Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ, 1999.  

18. Câu hỏi kiểm tra đánh giá về giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản lớp 7, môn Địa lý. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên). Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ 1999.  

19. Câu hỏi kiểm tra đánh giá về giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản lớp 7, môn Giáo dục công dân. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên). Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ, 1999.  

20. Câu hỏi kiểm tra đánh giá về giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản lớp 7, môn Sinh học. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên). Bộ GD & ĐT, Quỹ Dân số LHQ, 1999.

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối