Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Châu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1948

Sinh tại Hà Nội.

Trước 1968 Học Phổ thông và Đại học.

 1968-1972

- Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1968);

- Giáo viên  phổ thông, Sở Giáo dục Lạng Sơn.

 1973-1983

Giảng viên trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.

 1983-1987

Nghiên cứu sinh trường Đại học Comenxki, Tiệp Khắc.

1987-1997 Nghiên cứu viên Viện Khoa học Giáo dục.
1997 - 2008

- Viện trưởng Viện Chiến lược Chương trình giáo dục;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2001);

- Phong hàm Giáo sư (2005).

2008 - 2009

- Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục (5.2009 - 12.2009).

Từ 2010 Giảng viên, nghiên cứu viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back