Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Châu


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 5 luận văn Thạc sĩ (Thống kê chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Tuấn Hải, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.

2. Quản Đình Khoa, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.

3. Huỳnh Thị Ấm, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.

4. Lê Anh Tuấn, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.

5. Hà Văn Vũ, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 8 luận án Tiến sĩ (Thống kê chưa đầy đủ).

1. Phạm Đức Quang, Viện Khoa học giáo dục, 2000.

2. Nguyễn Mạnh Chung, Viện Khoa học giáo dục, 2001.

3. Đặng Quang Việt, Viện Khoa học giáo dục, 2002.

4. Đinh Quang Minh, Viện Khoa học giáo dục, 2005.

5. Nguyễn Anh Dũng, Viện Khoa học giáo dục.

6. Cao Thị Hà, Viện Khoa học giáo dục.

7. Nguyễn Triệu Sơn, Viện Khoa học giáo dục.

8. Phan Thị Luyến, Viện Khoa học giáo dục.

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do