Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Châu


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu hoàn thiện nội dung và phương pháp dạy học cấp II, PTCS. Đề tài cấp Bộ, mã số B9, 1990. Nguyễn Hữu Châu (Phó Chủ nhiệm).

2. Mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học trường THCS. Đề tài cấp Bộ, mã số B92-37-12, 1995. Nguyễn Hữu Châu (Phó Chủ nhiệm).

3. Bước đầu xây dựng một số nội dung dạy học tự chọn cho một số môn học trong trường THCS. Đề tài cấp Bộ, mã số B98-49-66, 2001. Nguyễn Hữu Châu (Chủ nhiệm).

4. Các giải pháp nâng  cao chất lượng giáo dục đến năm 2010. Đề tài cấp Bộ, mã số B2004-CTGD, 2004-2005. Nguyễn Hữu Châu (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu đánh giá chất lượng và hiệu quả triển khai đại trà chương trình và SGK mới bậc Tiểu học và THCS trong phạm vi cả nước. Đề tài cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL- 2004/23, 2004 - 2005. Nguyễn Hữu Châu (Chủ nhiệm).

6. Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng giáo dục. Đề tài cấp Bộ, mã số B2004-CTGD-01, 2004-2005. Nguyễn Hữu Châu (Chủ nhiệm).

7. Phát triển giáo dục Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. 2007-2009. Nguyễn Hữu Châu (Chủ nhiệm).