Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Châu


Các bài báo nghiên cứu

1. Mấy ý kiến về việc hệ thống kiến thức trong giảng dạy môn Toán. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Giáo dục cấp 3, số 6, 1975.

2. Ứng dụng của Hàm số Ơ le vào việc giải các phương trình vô định ở chương trình Toán lớp 10 phổ thông. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Giáo dục cấp 3, số 6, 1976.

3. Môn Toán và giáo dục thẩm mĩ. Nguyễn Hữu Châu. In trong: "Giáo dục thẩm mĩ và giáo dục nghệ thuật cho học sinh Việt Nam", 1990.

4. Về phương pháp dạy học toán cấp 2. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 7, 1991.

5. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên cấp 2. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 11, 1992.

6. Inservice Teacher training in Vietnam to meet the need of Improving quality in sience Technology and Mathematies Education at the basic level. Nguyễn Hữu Châu. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Nâng cao chất lượng giáo dục khoa học, công nghệ và toán học cấp Phổ thông cơ sở, Philippin, 7-12-1992.

7. Need, Priorities in science and Mathematies Education in Vietnam in the period July-1995 to June 2000. Nguyễn Hữu Châu. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học khu vực về Giáo dục khoa học, Toán học, 1994.

8. Dạy giải quyết vấn đề trong môn Toán. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 9, 1995.

9. Trung tâm giáo dục khoa học và toán học khu vực thuộc tổ chức bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (Tổng kết hoạt động 4 năm tham dự của Việt Nam). Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 12, 1995.

10. Giáo dục môi trường trong chương trình giáo dục dân số ở Việt Nam. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Khoa học xã hội, 1995.

11. Dạy và học toán theo lối kiến tạo. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 2, 1996.

12. Các phương pháp dạy học tích cực. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Khoa học xã hội, 1996.

13. Một số yêu cầu cơ bản đối với công tác đánh giá trong môn Toán ở trường phổ thông. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 8, 1996.

14. Về vấn đề dạy giải các phương trình toán học trong trường phổ thông. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 12, 1996.

15. An approach to assessing skills and attitudes as part of teaching. Nguyễn Hữu Châu. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về đánh giá giáo dục khoa học bậc Tiểu học, Malaysia, ngày 3-7/3/1997.

16. Giải quyết vấn đề và một cách phân loại vấn đề trong môn toán ở trường phổ thông. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 54, 1997.

17. Trao đổi về dạy – học toán nhằm nâng cao tính tích cực trong hoạt động nhận thức của học sinh. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 55, 1997.

18. Về việc nâng cao hiệu quả công tác đánh giá đối với môn toán trong trường THCS. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, 1977.

19. Các nội dung tự chọn trong chương trình THCS. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số đặc biệt, 1997.

20. Bước đầu nghiên cứu về việc thử xây dựng một số nội dung tự chọn trong chương trình trường THCS. Nguyễn Hữu Châu. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 63, 1997.

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối