Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Minh Đức


Các đề tài nghiên cứu

Công trình, Đề tài nghiên cứu đã tham gia

1. Cấu trúc không gian của mạng lưới đô thị Việt Nam và vấn đề tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội. Đề tài cấp Bộ, mã số B2004-75-107, 2006.

2. Vùng địa văn hóa Đồng bằng Sông Hồng”. Đề tài cấp Bộ, 2009 – 2010.