Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Cường


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Mối quan hệ giữa các biến kinh tế và biến dân số trong phát triển các vùng nông thôn Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Kinh tế học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2002

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

dating for married go married men who cheat