TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Cường


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ 

1. Võ Thị Hòa Loan, “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo”, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009.

2. Phạm Lan Hương, “Chuyển dịch cơ cấu đất đai trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010.

 

 

 

cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend