Các tư liệu về  Giáo sư Lê Xuân Cận


Sách đã xuất bản

1. Hình học giải tích. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1964.

2. Lý thuyết dao động. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1974.

3. Bài tập lý thuyết dao động. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1978.

close

Thông báo