Các tư liệu về  Giáo sư Lê Xuân Cận


Các bài báo nghiên cứu

Bài viết đã được công bố(Thông tin chưa đầy đủ)

1. Dao động tựa tuần hoàn của hệ ôtônôm phi tuyến có chậm (Tiếng Nga). In trong: Báo cáo tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, số 275,  1-1981.

2. Nghiệm tựa tuần hoàn của hệ phương trình đạo hàm riêng phi tuyến có chậm. Tạp chí Toán học Ucraina, số 36, 3-1984.

3. Hệ tựa tuần hoàn của hệ thống ôtônôm phi tuyến có chậm trong trường hợp cộng hưởng (Tiếng Nga). Hội nghị Quốc tế lần thứ IX về Dao động phi tuyến, 1984.

4. Sóng tuần hoàn của hệ phi tuyến (Tiếng Anh). In trong: Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học quốc tế về Giải tích ứng dụng, 1993.

5. Về dao động tựa tuần hoàn của hệ động lực phi tuyến loại Liapunốp có chậm (Tiếng Anh). Tạp chí Cơ học Việt Nam, số 19, 1-1998.