TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Doãn Chính


Các bài báo nghiên cứu

1. Upanishad - bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ. Trịnh Doãn Chính. Tạp chí Triết học, số 3 (95), 1994.

2. Vấn đề giải thoát trong triết học tôn giáo Ấn Độ cổ đại. Trịnh Doãn Chính. Tạp chí Triết học, số 1(95), 1997.

3. Quan điển kinh tế trong hệ thống tư tưởng của Khổng Tử. Trịnh Doãn Chính. Tạp chí Triết học, số 6 (106), 1998.

4. A view from Viet Nam of moksa in the riligious philosophy of ancient India. Trịnh Doãn Chính. Meeting on Aspects of Indo - Viet Namese studies, Conslate General of India, 49 Tran Quoc Thao Street, Distroct 3, Ho Chi Minh City, 1998.

5. Tìm hiểu ba hình thái phát triển của Ấn Độ giáo. Trịnh Doãn Chính, Châu Văn Ninh. Tạp chí Triết học, số 5(111), 1999. 

6. Quan điểm của Khổng Tử về giáo dục và ý nghĩa của nó. Trịnh Doãn Chính. Tạp chí Triết học, số 5 (125), 2000.

7. Tư tưởng chính trị - xã hội của Mạnh Tử. Trịnh Doãn Chính. Tạp chí Triết học, số 7(125), 2001.

8. Confucian philosophy of education - training: Its significance in contemporary Viet Namese education. Trịnh Doãn Chính. Registration from the 3RD international conference on “Confucianism in Viet Nam”, Organizer: USSH annd Harvard - Yenching Institute (Harvard University, USA), 2001.

9. Tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi và ý nghĩa lịch sử của nó trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Trịnh Doãn Chính, Cao Xuân Long. Tạp chí Triết học, số 8 (135), 2002.

10. Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử triết học phương Đông. Trịnh Doãn Chính. Tuyển tập KHXH và NV, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

11. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Trịnh Doãn Chính, Nguyễn Anh Quốc. Tạp chí Khoa học Xã hội, 2003.

12. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Trịnh Doãn Chính, Nguyễn Anh Quốc. Tạp chí Triết học, số 3 (142), 2003.

13. Quá trình phát triển và phân phái của Phật giáo Ấn Độ. Trịnh Doãn Chính, Vũ Văn Gầu. Tạp chí Triết học, số 3 (154), 2004.

14. Về quá trình Nho giáo du nhập Việt Nam (Từ đầu Công nguyên đến thế kỷ XIX). Trịnh Doãn Chính, Nguyễn Sinh Kế. Tạp chí Triết học, số 9 (160), 2004.

15. Giới thiệu tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”. Trịnh Doãn Chính. In trong: “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”. H- Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

16. Quan điểm về thế giới và con người trong triết học Khổng Tử. Trịnh Doãn Chính. Tạp chí Triết học, số 11 (174), 2005.

17. Biến chuyển tư tưởng của Nguyễn An Ninh trong tiến trình tư tưởng Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Trịnh Doãn Chính, Phạm Đào Thịnh. Tuyển tập Bước chuyển tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, H- Chính trị Quốc gia, 2005.

18. Sự phát triển của Nho giáo thời kỳ Lý - Trần. Trịnh Doãn Chính, Phạm Thị Loan. Tạp chí Triết học, số 12 (187), 2006.

19. Vấn đề bản tính con người trong triết học Trung Quốc cổ đại. Trịnh Doãn Chính, Phạm Đình. Tạp chí Triết học, số 6, 2007.

20. Tư tưởng của Phan Bội Châu về con người. Trịnh Doãn Chính, Cao Xuân Long. Tạp chí Nghiên cứu con người, số 4 (31), 2007.

 

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối