Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bảo


Sách đã xuất bản

1. Bê tông cốt thép (Giáo trình). Nguyễn Xuân Bảo (Chủ biên). H- Nông nghiệp, 1956, 1973, 1979.

2. Tính toán tường chắc đất. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 1978.

3. Phương pháp sai phân hữu hạn và ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình. Nguyễn Xuân Bảo (Chủ biên). H- Nông nghiệp, 1985.

4. Phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong tính toán công trình thủy lợi. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 1985.

5. Phương pháp sai phân hữu hạn (Giáo trình Sau đại học). Nguyễn Xuân Bảo. Đại học Thủy lợi, 1997.

6. Từ điển Bách khoa Việt Nam. Nguyễn Xuân Bảo (Biên tập viên). 1998-1999.

7. Sổ tay Thủy lợi. Nguyễn Xuân Bảo (Phần: Kỹ thuật cơ sở). H- Nông nghiệp, 2006.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo