Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bảo


Các đề tài nghiên cứu

Những Công trình, Đề tài nghiên cứu đã tham gia (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Cải tạo đập Bến Thủy, Nghệ An.1971-1972. Nguyễn Xuân Bảo (Cố vấn Kỹ thuật).

2. Tiểu ban Cải cách Giáo dục. Đề tài cấp Bộ, 1980-1984. Nguyễn Xuân Bảo (Trưởng Tiểu ban).

3. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào xây dựng các công trình thủy lợi. Hai Chương trình cấp Nhà nước, mã số 06-A v06-B, 1985-1990. Nguyễn Xuân Bảo (Phó Chủ nhiệm).

4. Nâng cao năng lực đào tạo của trường Đại học Thủy lợi (Do Liên hiệp quốc tài trợ). 1991-1993. Nguyễn Xuân Bảo (Chủ nhiệm Dự án).

5. Kết cấu công trình Thủy điện Cửa Đạt, Thanh Hóa. 2005. Nguyễn Xuân Bảo (Trưởng ban thẩm định). 

6. Hiện đại hóa quản lý hệ thống Thủy nông Đan Hoài, Hà Tây. Nguyễn Xuân Bảo (Chủ nhiệm Dự án).

7. Tổng quan Đê biển Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1998. Nguyễn Xuân Bảo (Chủ nhiệm).

8. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp số trong tính toán kết cấu công trình. Nguyễn Xuân Bảo. 

9. Chiến lược phát triển trường Đại học Thủy lợi. 2006-2020. Nguyễn Xuân Bảo (Tư vấn trong nước).

 

 

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
dating for married link married men who cheat
close

Thông báo