Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Đình Cầu


Các bài báo nghiên cứu

1. Les infections puerperales. Hoàng Đình Cầu, P.Haleas, Đinh Văn Thắng. Revue médicale d’Extrême-Orient, 1944.

2. Phẫu thuật lao phổi. Hoàng Đình Cầu. Tạp chí Y học Việt Nam, số 11, 1959.

3. Điều trị phẫu thuật những thể nặng của bệnh lao phổi ở Việt Nam. Hoàng Đình Cầu. Tạp chí Y học Việt Nam, số 1, 1960.

4. Giảm thể nhiệt nặng và trung bình trong phẫu thuật. Hoàng Đình Cầu, Bùi Kiến Phong. Tạp chí Y học Việt Nam, số 3, 1963.

5. Đào tạo cán bộ cao cấp về y học. Hoàng Đình Cầu Tạp chí Y học Việt Nam, số 1, 1963.

6. Điều trị ung thư màng đệm di căn vào phổi. Hoàng Đình Cầu. Tạp chí Y học Việt Nam, số 2-3, 1965.

7. Cắt đoạn phổi hình góc. Hoàng Đình Cầu. Tạp chí Y học Việt Nam, số 1, 1965.

8. La recherche médicale dans la R.D.V. Hoàng Đình Cầu. Courrier du Vietnam, 1968.

9. Vô trùng trong công tác y tế. Hoàng Đình Cầu, Nguyễn Đình Kim. Tạp chí Y học thực hành, số 184, 1973.

10. Một trường hợp ổ cặn màng phổi sau khi hít phải chất độc hóa học của giặc Mỹ. Hoàng Đình Cầu, Nguyễn Đình Kim. Tạp chí Y học thực hành, số 189, 1974.

11. Điều trị tràn khí, tràn dịch màng phổi. Hoàng Đình Cầu, Nguyễn Đình Kim. Tạp chí Y học thực hành, số 187, 1974.

12. La medecine rurale dans la R.D.V.N. Hoàng Đình Cầu. Santé publique, Bucarest, 1977.

13. La formation des cadres sanitaires ruraux dans la R.D.V. Hoàng Đình Cầu. Santé publique, Bucarest, 1977.

14. Bàn về xây dựng quản lý y tế nông thôn. Hoàng Đình Cầu. Tạp chí Y học thực hành 1978.

15. Nội dung công tác ý tế nông thôn. Hoàng Đình Cầu. Tạp chí Y học thực hành 1978.

16. Tổ chức y tế huyện. Hoàng Đình Cầu. Tạp chí Y học thực hành, 1978.

17. Công tác Ngoại khoa trong tình hình mới. Hoàng Đình Cầu. Tạp chí Y học thực hành, số 5, 1979.

18. Quản lý sức khỏe ở nông thôn. Hoàng Đình Cầu. Tạp chí Y học thực hành, 1979.

19. Cách quản lý màng lưới y tế nông thôn. Hoàng Đình Cầu. Tạp chí Y học thực hành, 1979.

20. Phát triển dân số. Vấn đề phát triển dân số và cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch. Hoàng Đình Cầu. Mặt trận tổ quốc Hà Nội, 1980.

dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo