Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại


Sách đã xuất bản
1. Vai trò của lợi ích tư nhân trong hợp đồng ở Pháp. Đỗ Văn Đại. Nxb Puam,  CH Pháp2004.  
 
2. Bộ quy tắc Unidroit về Hợp đồng thương mại quốc tế. Đỗ Văn Đại (Hiệu đính). H - Tư pháp, 2006.
 
3. Luật Thừa kế Việt Nam- Bản án và bình luận bản án. Đỗ Văn Đại. H - Chính trị quốc gia, 2009.
 
4. Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam-Bản án và bình luận bản án. Đỗ Văn Đại. H - Chính trị quốc gia, 2010.
 
5. Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong Pháp luật Việt Nam. Đỗ Văn Đại. H - Chính trị quốc gia, 2010.
 
6. Tuyển tập các bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam về Tố tụng dân sự. Đỗ Văn Đại, Nguyễn Văn Tiến. H - Lao động, 2010.
 
7. Tuyển tập các bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam về Trọng tài thương mại. Đỗ Văn Đại, Trần Hoàng Hải. H - Lao động, 2010.
 
8. Tuyển tập các bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam về Quyền sử dụng đất. Đỗ Văn Đại. H - Lao động, 2010.
 
9. Tư pháp quốc tế Việt Nam. Đỗ Văn Đại, Mai Hồng Quỳ. H - Chính trị quốc gia, 2010.
 
10. Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. Đỗ Văn Đại. H - Chính trị quốc gia, 2011.
 
11. Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại. Đỗ Văn Đại, Trần Hoàng Hải. H - Chính trị quốc gia, 2011.

 

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus