Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1974

Sinh tại Bắc Giang.

1992 - 2004

 

- Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội (1992-1993);

- Sinh viên Luật tại Aix-en-Provence, CH Pháp (1994-1999);

- Học Cao học về Luật kinh doanh tại Aix-en-Provence, CH Pháp (1999-2000);

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Aix-Marseille III, CH Pháp (2001-2004).

2001 - 2007

- Giảng dạy tại Aix-en-Provence, CH Pháp (2001-2004);

- Giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương (Từ 2004);

- Giảng dạy tại Nhà Pháp luật Việt - Pháp, Hà Nội (2004-2005);

- Giảng dạy tại Trường Đại học Paris XIII (2005-2007).

2007 - 2011

- Trưởng Bộ môn Luật dân sự trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh;

- Phó trưởng Khoa Luật dân sự trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2009-2011);

- Giáo sư thỉnh giảng trường Đại học Paul Cezannes, CH Pháp (tháng 3-4/2010);

- Quyền Trưởng khoa Luật dân sự trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (3-2011).

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do