Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài:  Vai trò của lợi ích tư nhân trong hợp đồng ở Pháp.

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Chuyên ngành khoa học: Luật

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2004

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Aix-Marseille III, CH Pháp.