Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại


Các bài báo nghiên cứu

1. Tư pháp quốc tế và vấn đề xây dựng "quy phạm pháp luật" bởi Toà án ở Pháp và Việt Nam. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Khoa học pháp lý, 7(14), 2002.

2. Xung đột pháp luật về xác định, định danh trong Tư pháp quốc tế Việt Nam. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 2002.

3. Bảo lãnh không điều kiện trong pháp luật thực định của Pháp: Quyền truy đòi sau khi thanh toán. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Petites affiches, 2002.

4. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật trong Tư pháp quốc tế Việt Nam. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Kiểm sát nhân dân tháng 3-2003; Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 7- 2003.

5. Tư pháp quốc tế Việt Nam và vấn đề dẫn chiếu trong lĩnh vực hợp đồng. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Khoa học pháp lý, tháng 4, 2003;  Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số10, 2003.

6. Vấn đề hủy bỏ và đình chỉ hợp đồng do vi phạm trong Bộ luật dân sự. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3 (22), 2004; Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 9, 2004.

7. Báo cáo về Hội thảo quốc tế về Soạn thảo Hợp đồng thương mại quốc tế. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Droit uniforme, 2004.

8. Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong pháp luật Pháp: Hướng tới sự thống nhất trong Tòa án tối cao Pháp. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Petites affiches, 2004.

9. Về việc công bố bản án của Tòa án tối cao ở Pháp và Việt Nam. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1, 2005.

10. Góp ý Dự thảo Luật doanh nghiệp chung: Cần quy định hợp lý về Công ty hợp danh. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6, 2005.

11. Ai là chủ sở hữu của một tài sản được công nhận là di sản văn hoá?. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số Hiến kế lập pháp (HKLP), 9-2005.

12. Một vụ đặt cọc, bốn lần xét xử, bốn kết quả. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số HKLP, 7-2005.

13. Một bản án trọng đạo lý. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số HKLP, 8-2005.

14. Về điều chỉnh nguy cơ không thực hiện hợp đồng trong BLDS Việt Nam. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2005.

15. Điều khoản về luật áp dụng ở Việt Nam. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Droit des Affaires Internationales, 2005.

16. Sự ưng thuận của đại diện theo pháp luật trong việc xin con nuôi quốc tế. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Lamy Droit civil, 2005.

17. Thực hiện hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5, 2006.

18. Bàn về sự im lặng trong giao kết hợp đồng. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Kiểm sát nhân dân, số 17, 2006.

19. Một số khía cạnh pháp lý quan trọng từ một tranh chấp hợp đồng thuê tài sản. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Tòa án nhân dân, số 19, 2006.

20. Xác định pháp luật điều chỉnh đại diện doanh nghiệp trong quan hệ quốc tế. Đỗ Văn Đại. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số HKLP, 2006.

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối